جعفری زاده

نام و نام خانوادگی : مجتبی جعفری زاده

عنوان شغل : کارشناس فروش منطقه ای (استان البرز)

شماره موبایل : 09902269834

شماره های تماس دفتر : 5 و 34342024 – 026