10 روش عملی برای مراقبت از موتور خودرو (بخش نهم)

یکنواخت و پیوسته برانید! موتور برای کارکردن ساخته شده است، اما با سرعت یکنواخت خیلی بهتر کار می کند؛ همچنین در این شرایط موتور دوام بیشتری خواهد داشت. تصور کنید در یک مسابقه دو...

ادامه مطلب