لنت اکسترا

مزایای لنت های ترمز نو و با کیفیت

ترمزهای شما یکی از مهمترین بخشهای سیستم ایمنی خودرو هنگام رانندگی هستند. در یک موقعیت وحشت انگیز توقف اجباری و ناگهانی  که تنها عکس العمل ممکن برای شما فشار دادن پدال ترمز است، تنها لنت های ترمز با...

ادامه مطلب