مراقب مراقبت از خودرویتان باشید بخش دوم (سیستم تعلیق و فرمان)

این چی هست؟ سیستم تعلیق و فرمان سیستمی کلیدی است که ایمنی سواری و راندن خودرو مستقیما به آن بستگی دارد. حداقل یک بار در سال بازدید مرتب و قاعده مند آن به همراه بررسی...

ادامه مطلب