چگونه گرمای تولیدی در سیستم ترمز را کاهش می دهید؟

1- دیسکهای بزرگتر افزایش قطر یا عرض دیسکهای ترمز به این معنی است که شما جرم بیشتری برای دفع گرما دارید. با فرض خنک کنندگی مناسب دیسکها، این موضوع تخلیه گرمای ترمز را بهبود می...

ادامه مطلب