10 روش عملی برای مراقبت از موتور خودرو (قسمت اول)

بیشتر ما، اکثر اوقات زمان زیادی را صرف توجه به موتور خودرو نمی کنیم. داخل خودرو می نشینیم، سوئیچ را می چرخانیم و حرکت می کنیم. معمولا زمانی متوجه اشکالی در موتور می شویم، که صدایی را می...

ادامه مطلب